TCP业务接入在整个协议接入中最容易实现,无需特殊处理,直接使用游戏盾转化后的IP和端口进行通信即可。

具体请参见以下示例。
Socket socket = new Socket("127.0.0.1", target_port.toString());
//tcp socket长连接
//target_port是游戏盾返回的本地随机端口