PAI-DLC包括自运维资源组、公共资源组和专有资源组工作集群,本文介绍各版本的计费规则。

自运维资源组

由于自运维资源组的PAI-DLC是基于容器服务ACK进行深度学习训练,因此会产生ACK集群相关的资源、网络和存储费用,详情请参见ACK计费说明。PAI-DLC暂时不收取额外费用。

公共资源组

公共资源组仅支持按量计费(后付费),折算如下。
账单金额=(定价/60)×使用时长
说明 使用时长的单位为分钟。
按量计费的定价如下。
资源类型 规格 GPU卡型 定价(CNY/小时) 地域
ecs.c6.large 2 vCPU+4 GB内存 0.429
  • 华北2(北京)
  • 华东2(上海)
  • 华东1(杭州)
  • 华南1(深圳)
ecs.g6.2xlarge 8 vCPU+32 GB内存 2.2
ecs.g6.4xlarge 16 vCPU+64 GB内存 4.4
ecs.g6.8xlarge 32 vCPU+128 GB内存 8.8
ecs.g6.large 2 vCPU+8 GB内存 0.55
ecs.g6.xlarge 4 vCPU+16 GB内存 1.1
ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 vCPU+112 GB内存 1 * NVIDIA P100 26.268
ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 vCPU+30 GB内存 1 * NVIDIA P100 14.058
ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 vCPU+60 GB内存 1 * NVIDIA P100 16.929
ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 vCPU+120 GB内存 2 * NVIDIA P100 33.858
ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 vCPU+368 GB内存 4 * NVIDIA V100 86.854
ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 vCPU+92 GB内存 1 * NVIDIA V100 21.713
ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 vCPU+736 GB内存 8 * NVIDIA V100 173.708
ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 vCPU+32 GB内存 1 * NVIDIA V100 29.106
ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 vCPU+128 GB内存 4 * NVIDIA V100 116.424
ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 vCPU+256 GB内存 8 * NVIDIA V100 232.848
ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 vCPU+336 GB内存 8 * NVIDIA V100 241.604

专有资源组

您可以预先创建专有资源组工作集群并购买计算资源,使用专有资源组可以享受模型训练任务急速拉起、镜像缓存等能力,加快模型训练。专有资源组计算资源仅支持预付费,定价如下。
资源类型 规格 定价(CNY/月) 地域
ecs.g6.large 2 vCPU+8 GB MEM 288
  • 华北2(北京)
  • 华东2(上海)
ecs.g6.xlarge 4 vCPU+16 GB MEM 576
ecs.g6.2xlarge 8 vCPU+32 GB MEM 1152
ecs.g6.3xlarge 12 vCPU+48 GB MEM 1728
ecs.g6.4xlarge 16 vCPU+64 GB MEM 2304
ecs.g6.6xlarge 24 vCPU+96 GB MEM 3456
ecs.g6.8xlarge 32 vCPU+128 GB MEM 4608
ecs.g6.13xlarge 52 vCPU+192 GB MEM 7488
ecs.g6.26xlarge 104 vCPU+384 GB MEM 14976
ecs.g7.large 2 vCPU+8 GB MEM 331
ecs.g7.xlarge 4 vCPU+16 GB MEM 662
ecs.g7.2xlarge 8 vCPU+32 GB MEM 1325
ecs.g7.3xlarge 12 vCPU+48 GB MEM 1987
ecs.g7.4xlarge 16 vCPU+64 GB MEM 2650
ecs.g7.6xlarge 24 vCPU+96 GB MEM 3974
ecs.g7.8xlarge 32 vCPU+128 GB MEM 5299
ecs.g7.16xlarge 64 vCPU+256 GB MEM 10598
ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 vCPU+92 GB MEM+1x32gb-V100 6936
ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 vCPU+368 GB MEM+4x32gb-V100 27743
ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 vCPU+736 GB MEM+8x32gb-V100 55486
ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 vCPU+32 GB MEM+1x16gb-V100 5578
ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 vCPU+128 GB MEM+4x16gb-V100 22311
ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 vCPU+256 GB MEM+8x16gb-V100 44623
ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 vCPU+336 GB MEM+8x16gb-V100 46303
ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 vCPU+15 GB MEM+1 * 16gb-t4 4018
ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 vCPU+31 GB MEM+1 * 16gb-t4 4838
ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 vCPU+62 GB MEM+1 * 16gb-t4 5670
ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 vCPU+93 GB MEM+1 * 16gb-t4 5940
ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 vCPU+186 GB MEM+2 * 16gb-t4 11880
ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 vCPU+372 GB MEM+4 * 16gb-t4 23760