Quick BI界面显示异常清理缓存后依然显示异常

问题描述

在组织管理中编辑成员类型,但出现分析师显示异常。

问题原因

  1. 浏览器缓存。
  2. 浏览器不兼容。

解决方案

  1. 清理缓存,浏览器右上角更多工具-清除浏览记录,选择时间可以长一些。                                              
  2. 更换chrome浏览器。
  3. 打开无痕窗口进行重新加载。

适用于

  • Quick BI
  • 权限管理

 

 

阿里云首页 相关技术圈