ST_Resample

对一条轨迹重采样。

语法

trajectory ST_Resample(trajectory traj, config);

参数

参数名称

描述

traj

被切分的轨迹对象。

config

切分轨迹的规则。格式{"规则":"取值"}

目前包含以下可选规则,每次调用此函数时,仅可选择一个规则:

规则名称

参数类型

说明

add_point.distance_lesser

浮点数

在每条轨迹线上均匀添加点,使每一段之间的距离均小于参数。

add_point.period_lesser

可以转化为Interval类型的字符串

在每条轨迹线上均匀添加点,使每一段的时长均小于参数。

drop_point.distance_lesser

浮点数

如果相邻多段轨迹线段上所有的点到起点的长度,均小于此参数给定的空间长度时,将其合并(仅保留起点和终点)。

drop_point.period_lesser

可以转化为Interval类型的字符串

当相邻多段轨迹线段的时间长度之和小于给定的时间长度时,将其合并(仅保留起点和终点)。

描述

根据提前设定的规则切分轨迹对象,返回切分后的子轨迹数组。

示例

SELECT ST_Resample(ST_MakeTrajectory('POINT(1 1)'), '{"add_point.distance_lesser":3}');
                                            st_resample
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 {"trajectory":{"version":1,"type":"STPOINT","leafcount":1,"start_time":"2000-01-01 00:00:00","end_time":"2000-01-01 00:00:00","spatial":"POINT(1 1)","timeline":["2000-01-01 00:00:00"]}}
(1 row)

SELECT ST_Resample(ST_MakeTrajectory('POINT(1 1)'), '{"add_point.period_lesser":"2 day"}');
                                            st_resample
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 {"trajectory":{"version":1,"type":"STPOINT","leafcount":1,"start_time":"2000-01-01 00:00:00","end_time":"2000-01-01 00:00:00","spatial":"POINT(1 1)","timeline":["2000-01-01 00:00:00"]}}
(1 row)

SELECT ST_Resample(ST_MakeTrajectory('POINT(1 1)'), '{"drop_point.distance_lesser":3}');
                                            st_resample
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 {"trajectory":{"version":1,"type":"STPOINT","leafcount":1,"start_time":"2000-01-01 00:00:00","end_time":"2000-01-01 00:00:00","spatial":"POINT(1 1)","timeline":["2000-01-01 00:00:00"]}}
(1 row)
阿里云首页 关系型数据库 相关技术圈