Mobi脚手架怎么安装?

问题描述

Mobi脚手架怎么安装?

解决方案

 1. 点击下载最新离线包
 2. 卸载历史的版本
  • // 卸载脚⼿架
   npm uninstall -g @ali/mobi-cli-cloud
   // 如果npm安装的⽬录是root权限⽬录,需要添加sudo进⾏卸载
   sudo npm uninstall -g @ali/mobi-cli-cloud
 3. 安装脚手架
  • // 下载并解压mobi-cli.zip,进⼊到mobi-cli⽬录
   cd ⽬录
   // 查看⽬录绝对位置
   pwd
   // 本地安*r>npm install -g 上⼀步拿到的⽬录位置
   // 如果npm安装的⽬录是root权限⽬录,需要添加sudo进⾏安*r>sudo npm install -g 上⼀步拿到的⽬录位置

更多信息

更多资料请查看魔笔学院

阿里云首页 相关技术圈