DTS(Data Transmission Service)作为事件源通过事件总线EventBridge与函数计算集成后,通过DTS触发器能够触发关联函数执行。通过函数可以对DTS数据订阅获取的数据库实时增量数据进行自定义处理。本文介绍如何在函数计算控制台创建DTS触发器、配置入口参数以及编写代码并测试代码。

功能简介

您在函数计算的控制台提交触发器创建请求之后,函数计算会根据触发器的配置信息,自动在事件总线EventBridge侧创建事件流资源。

创建完成后,您可以在函数计算控制台查看触发器信息,同时也可以在事件总线EventBridge控制台查看自动创建的资源信息。当DTS数据订阅捕捉到数据库的增量数据后,将会触发函数执行,触发时会根据您的攒批配置将一个或多个消息事件以批的形式推送到函数中进行处理。

注意事项

 • 作为触发源的DTS数据订阅任务必须和函数计算的函数在相同的地域。
 • 创建的事件流数量超过上限后,将无法再创建DTS触发器。关于事件流的数量限制,请参见使用限制

前提条件

步骤一:创建DTS触发器

 1. 登录函数计算控制台,在左侧导航栏,单击服务及函数
 2. 在顶部菜单栏,选择地域,然后在服务列表页面,单击目标服务。
 3. 函数管理页面,单击目标函数名称。
 4. 在函数详情页面,单击触发器管理页签,从版本或别名下拉列表选择要创建触发器的版本或别名,然后单击创建触发器
 5. 在创建触发器面板,填写相关信息。然后单击确定
  基础配置项说明如下所示。
  配置项取值说明本文示例
  触发器类型触发器类型。关于支持的触发器类型,请参见触发器简介DTS
  名称自定义的触发器名称。dts-trigger
  版本或别名默认值为LATEST,如果您需要创建其他版本或别名的触发器,请先在函数详情页的右上角切换到该版本或别名。关于版本和别名的简介,请参见管理版本管理别名LATEST
  数据订阅任务已创建的数据订阅任务名称。dtsqntc2***
  消费组已创建的用于消费订阅任务数据的消费组名称。
  重要 请确保该消费组没有在其他客户端的实例上运行,否则可能导致传入的消费位点失效。
  test
  账号创建消费组时设置的账号。test
  密码创建消费组时设置的密码。******
  消费位点期望消费第一条数据的时间戳。消费位点必须在订阅实例的数据范围之内。
  说明 消费位点仅在新消费组第一次运行时生效。若后续任务重启,会基于上次消费位点继续消费。
  2022-06-21 00:00:00
  调用方式选择函数调用方式。
  取值说明如下。
  • 同步调用:适用于顺序调用场景。单个(批)事件触发函数调用,等待函数执行完成返回结果后,再由下一个(批)事件继续触发函数调用。同步调用请求正文有效负载最大为32 MB。更多信息,请参见同步调用
  • 异步调用:可以快速消费事件。单个(批)事件触发函数调用,函数计算会立刻返回响应,再由下一个(批)事件继续触发函数调用。该过程中函数会异步执行。异步调用请求正文有效负载最大为128 KB。更多信息,请参见异步调用
  同步调用
  触发器启用状态创建触发器后是否立即启用。默认勾选启用触发器,即创建触发器后立即启用触发器。不涉及

  关于推送配置、重试和死信等高级配置项说明,请参见触发器高级功能

  创建完成后,在触发器名称列表中显示已创建的触发器。如需对创建的触发器进行修改或删除,具体操作,请参见触发器管理

步骤二:配置函数入口参数

DTS事件源会以event的形式作为输入参数传递给函数,您可以手动将event传给函数模拟触发事件。

 1. 在函数详情页面,单击函数代码页签,然后单击xialatubiao图标,从下拉列表中,选择配置测试参数
 2. 配置测试参数面板,选择创建新测试事件编辑已有测试事件页签,填写事件名称和事件内容。然后单击确定
  event格式如下所示:
  [
   {
    "data": {
     "id": 321****,
     "topicPartition": {
      "hash": 0,
      "partition": 0,
      "topic": "cn_hangzhou_rm_1234****_test_version2"
     },
     "offset": 3218099,
     "sourceTimestamp": 1654847757,
     "operationType": "UPDATE",
     "schema": {
      "recordFields": [
       {
        "fieldName": "id",
        "rawDataTypeNum": 8,
        "isPrimaryKey": true,
        "isUniqueKey": false,
        "fieldPosition": 0
       },
       {
        "fieldName": "topic",
        "rawDataTypeNum": 253,
        "isPrimaryKey": false,
        "isUniqueKey": false,
        "fieldPosition": 1
       }
      ],
      "nameIndex": {
       "id": {
        "fieldName": "id",
        "rawDataTypeNum": 8,
        "isPrimaryKey": true,
        "isUniqueKey": false,
        "fieldPosition": 0
       },
       "topic": {
        "fieldName": "topic",
        "rawDataTypeNum": 253,
        "isPrimaryKey": false,
        "isUniqueKey": false,
        "fieldPosition": 1
       }
      },
      "schemaId": "(hangzhou-test-db,hangzhou-test-db,message_info)",
      "databaseName": "hangzhou--test-db",
      "tableName": "message_info",
      "primaryIndexInfo": {
       "indexType": "PrimaryKey",
       "indexFields": [
        {
         "fieldName": "id",
         "rawDataTypeNum": 8,
         "isPrimaryKey": true,
         "isUniqueKey": false,
         "fieldPosition": 0
        }
       ],
       "cardinality": 0,
       "nullable": true,
       "isFirstUniqueIndex": false
      },
      "uniqueIndexInfo": [],
      "foreignIndexInfo": [],
      "normalIndexInfo": [],
      "databaseInfo": {
       "databaseType": "MySQL",
       "version": "5.7.35-log"
      },
      "totalRows": 0
     },
     "beforeImage": {
      "recordSchema": {
       "recordFields": [
        {
         "fieldName": "id",
         "rawDataTypeNum": 8,
         "isPrimaryKey": true,
         "isUniqueKey": false,
         "fieldPosition": 0
        },
        {
         "fieldName": "topic",
         "rawDataTypeNum": 253,
         "isPrimaryKey": false,
         "isUniqueKey": false,
         "fieldPosition": 1
        }
       ],
       "nameIndex": {
        "id": {
         "fieldName": "id",
         "rawDataTypeNum": 8,
         "isPrimaryKey": true,
         "isUniqueKey": false,
         "fieldPosition": 0
        },
        "topic": {
         "fieldName": "topic",
         "rawDataTypeNum": 253,
         "isPrimaryKey": false,
         "isUniqueKey": false,
         "fieldPosition": 1
        }
       },
       "schemaId": "(hangzhou-test-db,hangzhou-test-db,message_info)",
       "databaseName": "hangzhou-test-db",
       "tableName": "message_info",
       "primaryIndexInfo": {
        "indexType": "PrimaryKey",
        "indexFields": [
         {
          "fieldName": "id",
          "rawDataTypeNum": 8,
          "isPrimaryKey": true,
          "isUniqueKey": false,
          "fieldPosition": 0
         }
          ],
          "cardinality": 0,
          "nullable": true,
          "isFirstUniqueIndex": false
         },
          "uniqueIndexInfo": [],
          "foreignIndexInfo": [],
          "normalIndexInfo": [],
          "databaseInfo": {
          "databaseType": "MySQL",
          "version": "5.7.35-log"
         },
          "totalRows": 0
         },
          "values": [
          {
          "data": 115
         },
          {
          "data": {
          "hb": [
          104,
          101,
          108,
          108,
          111
          ],
          "offset": 0,
          "isReadOnly": false,
          "bigEndian": true,
          "nativeByteOrder": false,
          "mark": -1,
          "position": 0,
          "limit": 9,
          "capacity": 9,
          "address": 0
         },
          "charset": "utf8mb4"
         }
          ],
          "size": 45
         },
          "afterImage": {
          "recordSchema": {
          "recordFields": [
          {
          "fieldName": "id",
          "rawDataTypeNum": 8,
          "isPrimaryKey": true,
          "isUniqueKey": false,
          "fieldPosition": 0
         },
          {
          "fieldName": "topic",
          "rawDataTypeNum": 253,
          "isPrimaryKey": false,
          "isUniqueKey": false,
          "fieldPosition": 1
         }
          ],
          "nameIndex": {
          "id": {
          "fieldName": "id",
          "rawDataTypeNum": 8,
          "isPrimaryKey": true,
          "isUniqueKey": false,
          "fieldPosition": 0
         },
          "topic": {
          "fieldName": "topic",
          "rawDataTypeNum": 253,
          "isPrimaryKey": false,
          "isUniqueKey": false,
          "fieldPosition": 1
         }
         },
          "schemaId": "(hangzhou-test-db,hangzhou-test-db,message_info)",
          "databaseName": "hangzhou-test-db",
          "tableName": "message_info",
          "primaryIndexInfo": {
          "indexType": "PrimaryKey",
          "indexFields": [
          {
          "fieldName": "id",
          "rawDataTypeNum": 8,
          "isPrimaryKey": true,
          "isUniqueKey": false,
          "fieldPosition": 0
         }
          ],
          "cardinality": 0,
          "nullable": true,
          "isFirstUniqueIndex": false
         },
          "uniqueIndexInfo": [],
          "foreignIndexInfo": [],
          "normalIndexInfo": [],
          "databaseInfo": {
          "databaseType": "MySQL",
          "version": "5.7.35-log"
         },
          "totalRows": 0
         },
          "values": [
          {
          "data": 115
         },
          {
          "data": {
          "hb": [
          98,
          121,
          101
          ],
          "offset": 0,
          "isReadOnly": false,
          "bigEndian": true,
          "nativeByteOrder": false,
          "mark": -1,
          "position": 0,
          "limit": 11,
          "capacity": 11,
          "address": 0
         },
          "charset": "utf8mb4"
         }
          ],
          "size": 47
         }
         },
    "id": "12f701a43741d404fa9a7be89d9acae0-321****",
    "source": "DTSstreamDemo",
    "specversion": "1.0",
    "type": "dts:ConsumeMessage",
    "datacontenttype": "application/json; charset=utf-8",
    "time": "2022-06-10T07:55:57Z",
    "subject": "acs:dts:cn-hangzhou:12345****:kk123abc60g782/dtsabcdet1ro"
   }
  ]

  CloudEvents规范中定义的参数解释,请参见事件概述

  data字段包含的参数解释如下表所示。

  参数类型说明
  idStringDTS数据ID。
  topicPartitionArrayTopic的分区信息。
  hashStringDTS底层存储参数。
  partitionStringTopic的分区。
  topicStringTopic的名称。
  offsetIntDTS数据对应的消息存储位点。
  sourceTimestampIntDTS数据生成时间戳。
  operationTypeStringDTS数据的操作类型。
  schemaArray数据库表结构信息。
  recordFieldsArray字段详情记录。
  fieldNameString字段名称。
  rawDataTypeNumInt字段类型映射值。
  isPrimaryKeyBoolean字段是否是主键。
  isUniqueKeyBoolean字段是否是唯一值。
  fieldPositionString字段位置。
  nameIndexArray命名索引。
  schemaIdString数据库表结构信息的ID。
  databaseNameString数据库名称。
  tableNameString数据表名称。
  primaryIndexInfoString主键索引。
  indexTypeString主键索引类型。
  indexFieldsArray主键索引字段内容。
  cardinalityString主键基数。
  nullableBoolean主键是否可为null。
  isFirstUniqueIndexBoolean是否是第一个唯一索引。
  uniqueIndexInfoString唯一索引。
  foreignIndexInfoString外键索引。
  normalIndexInfoString普通索引。
  databaseInfoArray数据库信息。
  databaseTypeString数据库类型。
  versionString数据库版本。
  totalRowsInt数据表的总行数。
  beforeImageString操作前记录字段内容镜像。
  valuesString记录字段的值。
  sizeInt记录字段大小。
  afterImageString操作后记录字段内容镜像。

步骤三:编写函数代码并测试

触发器创建完成后,您可以开始编写并测试函数代码,以验证代码的正确性。在实际操作过程中,当DTS数据订阅捕捉到数据库的增量数据后,触发器会自动触发函数的执行。

 1. 在函数详情页面,单击函数代码页签,在代码编辑器中编写代码,然后单击部署代码
  本文以Node.js函数代码为例。
  'use strict';
  /*
  To enable the initializer feature
  please implement the initializer function as below:
  exports.initializer = (context, callback) => {
   console.log('initializing');
   callback(null, '');
  };
  */
  exports.handler = (event, context, callback) => {
   console.log("event: %s", event);
   //解析event参数,对event进行处理。
   callback(null, 'return result');
  }
 2. 单击函数代码页签的测试函数
  执行完成后,您可以在函数代码页签的上方查看执行结果。

更多信息

除了函数计算控制台,您还可通过以下方式配置触发器:
 • 通过Serverless Devs工具配置触发器。更多操作,请参见Serverless Devs
 • 通过SDK配置触发器。更多操作,请参见SDK列表

如需对创建的触发器进行修改或删除,具体操作,请参见触发器管理