PolarDB MySQL引擎的计算节点支持按量付费或包年包月两种购买方式,不同购买方式下,不同的规格对应不同的价格。本文介绍按量付费集群中计算节点的计费规则。

说明
  • 每个PolarDB集群版历史库集群版中默认包含一主(RW节点)一只读(RO节点)两个节点,每个PolarDB单节点历史库单节点版中仅包含一个节点。
  • 以下表格中的价格均为单个节点的价格。
表 1. 单个计算节点的按量付费价格(小时价)
产品系列 节点规格码

CPU和内存

中国内地 美国硅谷 印度尼西亚雅加达 德国法兰克福 印度孟买 美国弗吉尼亚 日本东京 新加坡 马来西亚吉隆坡 中国香港 英国伦敦 澳大利亚悉尼
集群版独享规格 polar.mysql.x4.medium

2核8 GB

0.59元 0.83元 0.99元 0.90元 0.90元 0.67元 0.85元 1.02元 0.75元
polar.mysql.x4.large

4核16 GB

2.09元 3.23元 3.65元 3.54元 3.54元 2.71元 3.33元 3.96元 3.44元
polar.mysql.x4.xlarge

8核32 GB

4.17元 6.46元 7.29元 7.08元 7.08元 5.42元 6.67元 7.92元 6.87元
polar.mysql.x8.xlarge

8核64 GB

6.67元 8.34元 9.27元 8.75元 8.75元 6.67元 8.54元 10.00元 8.67元
polar.mysql.x8.2xlarge

16核128 GB

13.34元 16.67元 18.54元 17.50元 17.50元 13.33元 17.08元 20.00元 17.34元
polar.mysql.x8.4xlarge

32核256 GB

26.67元 33.34元 37.08 35.00元 35.00元 26.67元 34.17元 40.00元 34.67元
polar.mysql.x8.8xlarge

64核512 GB

58.67元 73.34元 81.59元 77.00元 71.50元 58.67元 75.17元 88.00元 88.00元
polar.mysql.x8.12xlarge

88核710 GB

73.34元 91.67元 101.98元 97.29元 97.29元 73.33元 93.96元 110.00元 95.34元
集群版通用规格 polar.mysql.g2.medium

2核4 GB

0.52元 0.71元 0.848元 0.515元 0.65元 0.571元 0.65元 1.01元 0.65元 0.88元 0.505元 0.686元
polar.mysql.g4.medium

2核8 GB

0.59元 0.83元 0.99元 0.90元 0.82元 0.67元 0.86元 1.03元 1.03元 1.03元 1.03元 1.03元
polar.mysql.g2.large

4核8 GB

0.99元 1.89元 2.02元 1.33元 2.02元 1.89元 1.37元 2.02元 2.02元 1.75元 1.34元 1.59元
polar.mysql.g4.large

4核16 GB

1.77元 2.75元 3.10元 2.51元 2.66元 2.30元 2.56元 3.89元 3.39元 3.37元 2.52元 2.74元
polar.mysql.g2.xlarge

8核16 GB

2.19元 3.78元 4.04元 3.75元 4.02元 3.78元 3.38元 4.04元 4.02元 4.17元 4.17元 4.17元
polar.mysql.g4.xlarge

8核32 GB

3.44元 5.49元 6.20元 5.02元 5.49元 4.60元 5.12元 7.77元 6.75元 6.73元 5.03元 5.49元
polar.mysql.g4.2xlarge

16核64 GB

6.77元 14.50元 15.54元 10.05元 13.50元 14.50元 10.23元 15.54元 13.50元 13.46元 10.05元 11.00元
单节点 polar.mysql.s2.large

4核8 GB

0.6元 0.9元
历史库单节点版 polar.mysql.a4.large

4核16 GB

2.09元 3.23元 3.65元 3.54元 3.54元 2.71元 3.33元 3.96元 3.44元
polar.mysql.a4.xlarge

8核32 GB

4.17元 6.46元 7.29元 7.08元 7.08元 5.42元 6.67元 7.92元 6.87元
polar.mysql.a8.xlarge

8核64 GB

6.67元 8.34元 9.27元 8.75元 8.75元 6.67元 8.54元 10.00元 8.67元
polar.mysql.a8.2xlarge

16核128 GB

13.34元 16.67元 18.54元 17.50元 17.50元 13.33元 17.08元 20.00元 17.34元
polar.mysql.a8.4xlarge

32核256 GB

26.67元 33.34元 37.08元 35.00元 35.00元 26.67元 34.17元 40.00元 34.67元
polar.mysql.a8.8xlarge

64核512 GB

58.67元 73.34元 81.59元 77.00元 71.50元 58.67元 75.17元 88.00元 88.00元
polar.mysql.a8.12xlarge

88核710 GB

73.34元 91.67元 101.98元 97.29元 97.29元 77.33元 93.96元 110.00元 95.34元
历史库集群版独享规格 polar.mysql.ax4.large

4核16 GB

2.09元 3.23元 3.65元 3.54元 3.54元 2.71元 3.33元 3.96元 3.44元
polar.mysql.ax4.xlarge

8核32 GB

4.17元 6.46元 7.29元 7.08元 7.08元 5.42元 6.67元 7.92元 6.87元
polar.mysql.ax8.xlarge

8核64 GB

6.67元 8.34元 9.27元 8.75元 8.75元 6.67元 8.54元 10.00元 8.67元
polar.mysql.ax8.2xlarge

16核128 GB

13.34元 16.67元 18.54元 17.50元 17.50元 13.33元 17.08元 20.00元 17.34元
polar.mysql.ax8.4xlarge

32核256 GB

26.67元 33.34元 37.08 35.00元 35.00元 26.67元 34.17元 40.00元 34.67元
polar.mysql.ax8.8xlarge

64核512 GB

58.67元 73.34元 81.59元 77.00元 71.50元 58.67元 75.17元 88.00元 88.00元
polar.mysql.ax8.12xlarge

88核710 GB

73.34元 91.67元 101.98元 97.29元 97.29元 73.33元 93.96元 110.00元 95.34元
历史库集群版通用规格 polar.mysql.ag2.large

4核8 GB

0.99元 1.89元 2.02元 1.33元 2.02元 1.89元 1.37元 2.02元 2.02元 1.75元 1.34元 1.59元
polar.mysql.ag4.large

4核16 GB

1.77元 2.75元 3.10元 2.51元 2.66元 2.30元 2.56元 3.89元 3.39元 3.37元 2.52元 2.74元
polar.mysql.ag2.xlarge

8核16 GB

2.19元 3.78元 4.04元 3.75元 4.02元 3.78元 3.38元 4.04元 4.02元 4.17元 4.17元 4.17元
polar.mysql.ag4.xlarge

8核32 GB

3.44元 5.49元 6.20元 5.02元 5.49元 4.60元 5.12元 7.77元 6.75元 6.73元 5.03元 5.49元
polar.mysql.ag4.2xlarge

16核64 GB

6.77元 14.50元 15.54元 10.05元 13.50元 14.50元 10.23元 15.54元 13.50元 13.46元 10.05元 11.00元
polar.mysql.ag4.4xlarge

32核128 GB

13.54元 29.00元 31.08元 20.10元 27.00元 29.00元 20.46元 31.08元 27.00元 26.92元 20.10元 22.00元