PolarDB MySQL引擎集群版多主集群(库表)高压缩引擎(X-Engine)的计算节点规格包含两种规格类型:通用规格独享规格。本文为您介绍这两种规格类型的区别,帮助您决策如何选择。

规格类型介绍

规格类型 特点 适用场景
独享规格
  • 每个独享规格的集群独占所分配到的计算资源(如CPU)。
  • 不会与同一服务器上的其他集群共享计算资源,性能更加稳定可靠。
对性能稳定性要求高,以数据库为核心系统的业务场景,如金融、电商、政务和大中型互联网业务等。
通用规格
  • 同一服务器上的不同集群,会互相充分利用彼此空闲的计算资源(如CPU)。
  • 通过复用计算资源享受规模红利,性价比更高。
有降低成本诉求,追求高性价比的应用场景。

多主集群(库表)的节点规格与价格

下表以PolarDB MySQL引擎多主集群(库表)为例,对比了通用规格独享规格的节点规格详情与价格。

说明 表中的价格均为中国内地PolarDB MySQL引擎多主集群(库表)中单个计算节点价格。更多地域的计算节点价格,请参见计算节点计费规则
CPU和内存 规格类型 规格 价格(单节点)
节点规格码 最大存储容量 最大连接数 PSL4最大IOPS PSL5最大IOPS 内网带宽 I/O带宽 按量付费 包年包月
8核16 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.mmg2.xlarge 10 TB 6,000 18,000 36,000 10 Gbps 2 Gbps

2.19元/小时

1,050元/月

8核32 GB 独享规格 polar.mysql.mmx4.xlarge 20 TB 10,000 48,000 96,000 10 Gbps 8 Gbps

4.17元/小时

2,000元/月

通用规格 polar.mysql.mmg4.xlarge 20 TB 10,000 27,000 54,000 10 Gbps 4 Gbps

3.44元/小时

1,650元/月

8核64 GB 独享规格 polar.mysql.mmx8.xlarge 30 TB 16,000 54,000 108,000 10 Gbps 10 Gbps

6.67元/小时

3,200元/月

通用规格
16核64 GB 独享规格 polar.mysql.mmx4.2xlarge 100 TB 32,000 96,000 192,000 10 Gbps 16 Gbps

8.34元/小时

4,000元/月

通用规格 polar.mysql.mmg4.2xlarge 30 TB 16,000 31,500 63,000 10 Gbps 4 Gbps

6.77元/小时

3,250元/月

16核96 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.mmg6.2xlarge 30 TB 16,000 31,500 63,000 10 Gbps 8 Gbps

8.42元/小时

4,100元/月

16核128 GB 独享规格 polar.mysql.mmx8.2xlarge 100 TB 32,000 96,000 192,000 10 Gbps 16 Gbps

13.34元/小时

6,400元/月

通用规格 polar.mysql.mmg8.2xlarge 30 TB 16,000 31,500 63,000 10 Gbps 8 Gbps

10.83元/小时

5,140元/月

32核128 GB 独享规格 polar.mysql.mmx4.4xlarge 100 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 10 Gbps

16.67元/小时

8,000元/月

通用规格 polar.mysql.mmg4.4xlarge 60 TB 32,000 63,000 126,000 10 Gbps 8 Gbps

13.54元/小时

6,500元/月

32核256 GB 独享规格 polar.mysql.mmx8.4xlarge 100 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 24 Gbps

26.67元/小时

12,800元/月

通用规格
64核512 GB 独享规格 polar.mysql.mmx8.8xlarge 100 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 24 Gbps

58.67元/小时

28,160元/月

通用规格
88核710 GB 独享规格 polar.mysql.mmx8.12xlarge 100 TB 100,000 192,000 384,000 25 Gbps 32 Gbps

73.34元/小时

35,120元/月

通用规格

集群版的节点规格与价格

下表以PolarDB MySQL引擎集群版为例,对比了通用规格独享规格的节点规格详情与价格。

说明
  • 表中的价格均为中国内地PolarDB MySQL引擎集群版中单个计算节点价格。更多地域的计算节点价格,请参见计算节点计费规则
  • 全球数据库网络(Global Database Network,简称GDN)中的集群不支持2核4 GB和2核8 GB节点规格。
CPU和内存 规格类型 规格 价格(单节点)
节点规格码 最大存储容量 最大连接数 PSL4最大IOPS PSL5最大IOPS 内网带宽 I/O带宽 按量付费 包年包月
2核4 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.g2.medium 5 TB 1,800 3,000 6,000 1 Gbps 1 Gbps

0.52元/小时

250元/月

2核8 GB 独享规格 polar.mysql.x4.medium 5 TB 6,000 6,000 12,000 1 Gbps 1 Gbps

0.59元/小时

280元/月

通用规格 polar.mysql.g4.medium 5 TB 2,000 6,000 12,000 1 Gbps 1 Gbps

0.59元/小时

280元/月

4核8 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.g2.large 10 TB 3,000 11,250 22,500 10 Gbps 2 Gbps

0.99元/小时

475元/月

4核16 GB 独享规格 polar.mysql.x4.large 10 TB 8,000 24,000 48,000 10 Gbps 4 Gbps

2.09元/小时

1,000元/月

通用规格 polar.mysql.g4.large 10 TB 6,000 15,750 31,500 10 Gbps 2 Gbps

1.77元/小时

850元/月

8核16 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.g2.xlarge 10 TB 6,000 18,000 36,000 10 Gbps 2 Gbps

2.19元/小时

1,050元/月

8核32 GB 独享规格 polar.mysql.x4.xlarge 20 TB 10,000 48,000 96,000 10 Gbps 8 Gbps

4.17元/小时

2,000元/月

通用规格 polar.mysql.g4.xlarge 20 TB 10,000 27,000 54,000 10 Gbps 4 Gbps

3.44元/小时

1,650元/月

8核64 GB 独享规格 polar.mysql.x8.xlarge 30 TB 16,000 54,000 108,000 10 Gbps 10 Gbps

6.67元/小时

3,200元/月

通用规格
16核64 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.g4.2xlarge 30 TB 16,000 31,500 63,000 10 Gbps 4 Gbps

6.77元/小时

3,250元/月

16核128 GB 独享规格 polar.mysql.x8.2xlarge 100 TB 32,000 96,000 192,000 10 Gbps 16 Gbps

13.34元/小时

6,400元/月

通用规格
32核128 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.g4.4xlarge 100 TB 32,000 42,000 84,000 10 Gbps 8 Gbps

13.54元/小时

6,500元/月

32核256 GB 独享规格 polar.mysql.x8.4xlarge 100 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 24 Gbps

26.67元/小时

12,800元/月

通用规格
64核512 GB 独享规格 polar.mysql.x8.8xlarge 100 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 24 Gbps

58.67元/小时

28,160元/月

通用规格
88核710 GB 独享规格 polar.mysql.x8.12xlarge 100 TB 100,000 192,000 384,000 25 Gbps 32 Gbps

73.34元/小时

35,120元/月

通用规格

高压缩引擎(X-Engine)的节点规格与价格

下表以PolarDB MySQL引擎高压缩引擎(X-Engine)为例,对比了通用规格独享规格的节点规格详情与价格。

说明 表中的价格均为中国内地PolarDB MySQL引擎高压缩引擎(X-Engine)中单个计算节点价格。更多地域的计算节点价格,请参见计算节点计费规则
CPU和内存 规格类型 规格 价格(单节点)
节点规格码 最大存储容量 最大连接数 PSL4最大IOPS PSL5最大IOPS 内网带宽 I/O带宽 按量付费 包年包月
4核8 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.ag2.large 200 TB 3,000 11,250 22,500 10 Gbps 2 Gbps

0.99元/小时

475元/月

4核16 GB 独享规格 polar.mysql.ax4.large 200 TB 8,000 24,000 48,000 10 Gbps 4 Gbps

2.09元/小时

1,000元/月

通用规格 polar.mysql.ag4.large 200 TB 6,000 15,750 31,500 10 Gbps 2 Gbps

1.77元/小时

850元/月

8核16 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.ag2.xlarge 200 TB 6,000 18,000 36,000 10 Gbps 2 Gbps

2.19元/小时

1,050元/月

8核32 GB 独享规格 polar.mysql.ax4.xlarge 200 TB 10,000 48,000 96,000 10 Gbps 8 Gbps

4.17元/小时

2,000元/月

通用规格 polar.mysql.ag4.xlarge 200 TB 10,000 27,000 54,000 10 Gbps 4 Gbps

3.44元/小时

1,650元/月

8核64 GB 独享规格 polar.mysql.ax8.xlarge 200 TB 16,000 54,000 108,000 10 Gbps 10 Gbps

6.67元/小时

3,200元/月

通用规格
16核64 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.ag4.2xlarge 200 TB 16,000 31,500 63,000 10 Gbps 4 Gbps

6.77元/小时

3,250元/月

16核128 GB 独享规格 polar.mysql.ax8.2xlarge 200 TB 32,000 96,000 192,000 10 Gbps 16 Gbps

13.34元/小时

6,400元/月

通用规格
32核128 GB 独享规格
通用规格 polar.mysql.ag4.4xlarge 200 T 32,000 63,000 126,000 10 Gbps 8 Gbps

13.54元/小时

6,500元/月

32核256 GB 独享规格 polar.mysql.ax8.4xlarge 200 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 24 Gbps

26.67元/小时

12,800元/月

通用规格
64核512 GB 独享规格 polar.mysql.ax8.8xlarge 200 TB 64,000 144,000 288,000 10 Gbps 24 Gbps

58.67元/小时

28,160元/月

通用规格
88核710 GB 独享规格 polar.mysql.ax8.12xlarge 200 TB 100,000 192,000 384,000 25 Gbps 32 Gbps

73.34元/小时

35,120元/月

通用规格

相关对比

RDS MySQL高可用版也提供通用型规格,下表以PolarDB MySQL引擎集群版通用规格为例,对比了与RDS MySQL高可用版通用型规格(本地盘)的节点规格详情与价格。
说明
  • 表中的RDS MySQL指RDS MySQL高可用版通用型规格(本地盘),PolarDB MySQL引擎PolarDB MySQL引擎集群版通用规格
  • 表中的价格均为中国内地地域,PolarDB MySQL引擎集群或RDS MySQL实例的双节点价格。
CPU和内存 产品类别 规格 价格(双节点)
节点规格码 最大存储容量 最大连接数 PSL4最大IOPS PSL5最大IOPS 按量付费 包年包月
2核4 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g2.medium 5 TB 1,800 3,000 6,000 1.04

元/小时

500

元/月

RDS MySQL rds.mysql.s2.large 2 TB 1,200 2,000 不涉及 1.04

元/小时

500

元/月

2核8 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g4.medium 5 TB 2,000 6,000 12,000 1.18

元/小时

560

元/月

RDS MySQL rds.mysql.s2.xlarge 2 TB 2,000 4,000 不涉及 1.88

元/小时

900

元/月

4核8 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g2.large 10 TB 3,000 11,250 22,500 1.98

元/小时

950

元/月

RDS MySQL rds.mysql.s3.large 2 TB 2,000 5,000 不涉及 1.98

元/小时

950

元/月

4核16 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g4.large 10 TB 6,000 15,750 31,500 3.54

元/小时

1700

元/月

RDS MySQL rds.mysql.m1.medium 2 TB 4,000 7,000 不涉及 3.54

元/小时

1,700

元/月

8核16 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g2.xlarge 10 TB 6,000 18,000 36,000 4.38

元/小时

2100

元/月

RDS MySQL rds.mysql.c1.large 2 TB 4,000 8,000 不涉及 3.75

元/小时

1,800

元/月

8核32 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g4.xlarge 20 TB 10,000 27,000 54,000 6.88

元/小时

3300

元/月

RDS MySQL rds.mysql.c1.xlarge 2 TB 8,000 12,000 不涉及 6.88

元/小时

3,300

元/月

16核64 GB PolarDB MySQL引擎 polar.mysql.g4.2xlarge 30 TB 16,000 31,500 63,000 13.54

元/小时

6500

元/月

RDS MySQL rds.mysql.c2.xlarge 3 TB 16,000 14,000 不涉及 13.54

元/小时

6,500

元/月