Quick BI中如何添加“趋势-自动”的分析预警指标

概述

本文描述了Quick BI的图表中如何添加“趋势-自动”趋势线的分析预警指标。

详细信息

       1.在图表设计的依次选择高级选项,分析预警,再在分析预警中添加趋势线。

       1630401919497-3007580a-6101-48fc-874c-0a4fb22beb93.png

      2.在趋势线中添加指标度量信息。

      1630401983304-83ccb14f-5f00-484a-9625-fb82154d5ebb.png  
     3.结果如下图。
 
      1630402124307-935cd289-5a20-40a5-91b1-4d182940c6c1.png

相关文档

分析预警 (aliyun.com)

适用于

  • Quick BI
  • 仪表板

 

 

阿里云首页 相关技术圈