EDAS提供7,8两个版本的Java,默认使用的是Java 7,您也可以在安装EDAS Agent过程中,选择其他Java版本,例如Java 8。命令语法如下:

install.sh -ak -sk [-java <7(default)|8>]