EDAS的Java版本是哪个版本,我能够选择吗?

更新时间: 2023-05-25 17:20:59

EDAS提供7、8两个版本的Java,默认使用的是Java 7,您也可以在安装EDAS Agent过程中,选择其他Java版本,例如Java 8。命令语法如下:

install.sh -ak -sk [-java <7(default)|8>]
  • 指定使用JDK 7:
    wget -q -O install.sh http://edas-sh.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com/install.sh;sh install.sh -java 7
  • 指定使用JDK 8:
    wget -q -O install.sh http://edas-sh.oss-cn-shanghai-internal.aliyuncs.com/install.sh;sh install.sh -java 8
阿里云首页 企业级分布式应用服务 EDAS 相关技术圈