RTC SDK为您提供设置视频流规格和类型的功能,您可以根据实际情况通过搭配视频流规格和类型设置视频属性,以达到更好的产品体验。通过阅读本文,您可以了解设置视频属性的方法。

功能简介

在音视频通信中,根据您的喜好和实际情况设置视频属性,调整视频画面的清晰度和流畅度。如果是一对一视频通信,您可以将分辨率和帧率调高,如果频道内有多个用户进行视频通信,您可以将分辨率和码率适当调低,以减少编解码的资源消耗和缓解下行带宽压力。视频属性包含视频流规格、视频流类型,如下所示:

视频流规格

枚举名 描述
AliRTCSDK_Video_Profile_Default 默认,分辨率480*640,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_180_240P_15 分辨率180*240,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_180_320P_15 分辨率180*320,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_180_320P_30 分辨率180*320,帧率30。
AliRTCSDK_Video_Profile_240_320P_15 分辨率240*320,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_360_480P_15 分辨率360*480,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_360_480P_30 分辨率360*480,帧率30。
AliRTCSDK_Video_Profile_360_640P_15 分辨率360*640,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_360_640P_30 分辨率360*640,帧率30。
AliRTCSDK_Video_Profile_480_640P_15 分辨率480*640,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_480_640P_30 分辨率480*640,帧率30。
AliRTCSDK_Video_Profile_720_960P_15 分辨率720*960,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_720_960P_30 分辨率720*960,帧率30。
AliRTCSDK_Video_Profile_720_1280P_15 分辨率720*1280,帧率15。
AliRTCSDK_Video_Profile_720_1280P_30 分辨率720*1280,帧率30。
AliRTCSDK_Video_Profile_360_640P_15_800Kb 360*640分辨率,帧率15,800Kb码率。
AliRTCSDK_Video_Profile_480_840P_15_500Kb 480*840分辨率,帧率15,500Kb码率。
AliRTCSDK_Video_Profile_480_840P_15_800Kb 480*840分辨率,帧率15,800Kb码率。
AliRTCSDK_Video_Profile_540_960P_15_800Kb 540*960分辨率,帧率15,800Kb码率。
AliRTCSDK_Video_Profile_540_960P_15_1200Kb 540*960分辨率,帧率15,1200Kb码率。
AliRTCSDK_Video_Profile_Max 占位值。

视频流类型

枚举名 描述
AliRtcVideoTrackNo 无视频流。
AliRtcVideoTrackCamera 相机流。
AliRtcVideoTrackScreen 屏幕共享流。
AliRtcVideoTrackBoth 相机流和屏幕共享流。

实现方法

RTC SDK通过setVideoProfile方法设置视频属性。

public abstract void setVideoProfile(AliRtcVideoProfile profile, AliRtcVideoTrack track)                   
名称 类型 描述
profile AliRtcVideoProfile 视频流参数。默认分辨率480*640,帧率15的相机流。
track AliRtcVideoTrack 需要设置的视频流类型,默认相机流。